Egzamin pisemny z UDT od 1 czerwca 2019 roku

 

Od 1 czerwca 2019 r. obowiązują nowe  przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, które zastąpi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem egzamin teoretyczny będzie przeprowadzany w formie pisemnej. Mówi nam o tym § 3 ust. 3, który przedstawimy poniżej.

§3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, zwane dalej „egzaminem”, prowadzi komisja kwalifikacyjna, w składzie co najmniej dwuosobowym.

2. Po stwierdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, osoba zainteresowana jest niezwłocznie powiadamiana o wyznaczeniu terminu egzaminu, który nie może przekraczać 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że osoba zainteresowana zgłosi prośbę o wyznaczenie terminu egzaminu w terminie przekraczającym
wskazany okres. Powiadomienie osoby zainteresowanej następuje za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.

3. Egzamin składa się z części:
1) teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy;
2) praktycznej, polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych.

4. Część praktyczną egzaminu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadza się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, przy uwzględnieniu stopnia zagrożenia związanego z obsługą lub konserwacją urządzenia technicznego.

5. Tematyka egzaminacyjna podawana jest do publicznej wiadomości przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.

6. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji kwalifikacyjnej.

Poniżej prezentujemy pytania egzaminacyjne dla  urządzeń dozorowych.

Wszystkie pytania można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego

 

 

 

Komentarze zostały zablokowane.