Kompletny test UDT on-line

Sprawdź swoją wiedzę w teście na UDT on-line!

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, w którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach na egzamin UDT.

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

Łącznik bezpieczeństwa “STOP” służy do

Po zakończeniu pracy operator powinien

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

Sprawne dźwignie sterujące

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

Akumulatory kwasowe można ładować

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

Ładunek należy transportować

“Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

Przyczyną utraty stateczności wózka może być

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

W chwili wywracania się wózka należy

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

Wózek może stracić stateczność na skutek

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

 

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

Masa netto 1000 l wody wynosi ok.

Widząc świecąca się kontrolkę operator

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni mechanizmu podnoszenia

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

wykres obciążeń

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

Instrukcja stanowiskowa

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

wykres obciążeń

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

Formami dozoru technicznego są

Obsługującemu nie wolno:

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

wykres obciążeń

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

wykres obciążeń

Instrukcja eksploatacji to:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

wykres obciążeń

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 m. pobierając od strony A

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

wykres obciążeń

Decyzja wydana przez UDT:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

wykres obciążeń

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

wykres obciążeń

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

wykres obciążeń

Jednostką dozoru technicznego jest:

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Obowiązki obsługującego określone są:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

wykres obciążeń

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Regał UDT

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Regał UDT

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Regał UDT

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący:

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest:

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Terminy badań okresowych, doraźnych i kontrolnych UTB określone są:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

Nieszczęśliwy wypadek to:

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Dozorem technicznym nazywamy:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Zakończ test