Kompletny test UDT on-line

Sprawdź swoją wiedzę w teście na UDT on-line!

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, w którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach na egzamin UDT.

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

Decyzja wydana przez UDT:

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący:

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

wykres obciążeń

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

wykres obciążeń

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

Obsługującemu nie wolno:

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

wykres obciążeń

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Regał UDT

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Instrukcja eksploatacji to:

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

wykres obciążeń

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Regał UDT

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

wykres obciążeń

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

Po zakończeniu pracy operator powinien

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

 

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

Łącznik bezpieczeństwa “STOP” służy do

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 m. pobierając od strony A

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

Jednostką dozoru technicznego jest:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

wykres obciążeń

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Terminy badań okresowych, doraźnych i kontrolnych UTB określone są:

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

Wózek może stracić stateczność na skutek

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

wykres obciążeń

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

W chwili wywracania się wózka należy

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

Instrukcja stanowiskowa

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

“Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

wykres obciążeń

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

Sprawne dźwignie sterujące

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Regał UDT

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

wykres obciążeń

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

Dozorem technicznym nazywamy:

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

Formami dozoru technicznego są

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

Akumulatory kwasowe można ładować

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

wykres obciążeń

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest:

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

wykres obciążeń

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

Masa netto 1000 l wody wynosi ok.

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

wykres obciążeń

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

Ładunek należy transportować

Przyczyną utraty stateczności wózka może być

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

wykres obciążeń

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni mechanizmu podnoszenia

Obowiązki obsługującego określone są:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

wykres obciążeń

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

wykres obciążeń

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

Widząc świecąca się kontrolkę operator

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

Nieszczęśliwy wypadek to:

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

wykres obciążeń

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

Zakończ test