Kompletny test UDT on-line

Sprawdź swoją wiedzę w teście na UDT on-line!

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, w którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach na egzamin UDT.

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

Widząc świecąca się kontrolkę operator

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

wykres obciążeń

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

Masa netto 1000 l wody wynosi ok.

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

Ładunek należy transportować

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest:

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

wykres obciążeń

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

W chwili wywracania się wózka należy

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

wykres obciążeń

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

wykres obciążeń

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

Dozorem technicznym nazywamy:

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

Sprawne dźwignie sterujące

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

Łącznik bezpieczeństwa “STOP” służy do

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

Po zakończeniu pracy operator powinien

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

Wózek może stracić stateczność na skutek

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

wykres obciążeń

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

Instrukcja eksploatacji to:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

wykres obciążeń

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

 

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Regał UDT

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

wykres obciążeń

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni mechanizmu podnoszenia

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 m. pobierając od strony A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

wykres obciążeń

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

wykres obciążeń

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Instrukcja stanowiskowa

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

wykres obciążeń

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Regał UDT

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

wykres obciążeń

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

Decyzja wydana przez UDT:

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

Nieszczęśliwy wypadek to:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

wykres obciążeń

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

Jednostką dozoru technicznego jest:

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

wykres obciążeń

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

wykres obciążeń

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

wykres obciążeń

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

wykres obciążeń

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

Obowiązki obsługującego określone są:

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

Terminy badań okresowych, doraźnych i kontrolnych UTB określone są:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

wykres obciążeń

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

Przyczyną utraty stateczności wózka może być

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

Regał UDT

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

wykres obciążeń

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Formami dozoru technicznego są

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

“Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

Obsługującemu nie wolno:

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

wykres obciążeń

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

Akumulatory kwasowe można ładować

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

Zakończ test