Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:

Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

W jakim celu stosuje się blokadę zerowa nastawników?

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

Decyzja wydana przez UDT:

Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

Łącznik STOP:

W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

Obsługującemu nie wolno:

Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa:

Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Zawiesia łańcuchowe:

Nieszczęśliwy wypadek to:

Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

Do czego służy blokada zerowa?

Trawersa służy do:

O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

zawiesia

Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

Próbę hamulca przeprowadza się:

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

Jednostką dozoru technicznego jest:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:

Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

"Łącznik suwnicy" powinien znajdować się:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:

Istotnym kryterium zużycia haka jest:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

Zawiesie to:

Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

Na rysunku pokazana jest:

Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:

Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

Kojarzenie ruchów suwnicy to:

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest:

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

Dozorem technicznym nazywamy:

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

Łapy oporowe to:

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatacje urządzenia technicznego jest:

Ładunki wolno składować:

Zderzaki suwnicy to:

Poniższy rysunek przedstawia:

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

Dźwigar suwnicy to:

Sprawdzenie blokady zerowej:

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

W przypadku rozkołysania ładunku należy:

Zawiesia możemy podzielić:

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:

Kiedy powinno stosować się trawerse?

Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

Obsługującemu zabrania się:

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

Obowiązki obsługującego określone są:

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

Zgarniacze to:

Łącznik suwnicy:

ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

Zderzaki suwnicy montowane są:

Zadaniem łapy oporowej jest:

Poniższy rysunek przedstawia:

 

Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

Kleszcze szynowe to:

Gdzie montowane są łapy oporowe?

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?

Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

Instrukcja eksploatacji to:

Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

 

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje:

Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnica operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

Na zdjęciu przedstawiono suwnice:

suwnica

Poniższy rysunek przedstawia:

Skrót DOR oznacza:

Skrót GNP oznacza:

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu:

Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

DOR zawiesia pasowego można określić:

Czołownica to element:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać:

Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

Formami dozoru technicznego są:

Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

Po zakończeniu pracy suwnicą należy:

Instrukcja stanowiskowa:

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "dół" powinien być tak ustawiony aby:

Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

Zakończ test