Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:

Zawiesia łańcuchowe:

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

DOR zawiesia pasowego można określić:

Zawiesia możemy podzielić:

Zawiesie to:

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

Poniższy rysunek przedstawia:

Poniższy rysunek przedstawia:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

Na rysunku pokazana jest:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

 

Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa:

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

Skrót DOR oznacza:

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

Trawersa służy do:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

zawiesia

Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

Istotnym kryterium zużycia haka jest:

O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "dół" powinien być tak ustawiony aby:

Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

Ładunki wolno składować:

W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

W przypadku rozkołysania ładunku należy:

Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

Sprawdzenie blokady zerowej:

Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:

Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

Zderzaki suwnicy montowane są:

O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

Dźwigar suwnicy to:

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

Skrót GNP oznacza:

Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie:

Czołownica to element:

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

Na zdjęciu przedstawiono suwnice:

suwnica

Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

Zadaniem łapy oporowej jest:

Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

Zderzaki suwnicy to:

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

"Łącznik suwnicy" powinien znajdować się:

Łącznik STOP:

W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

Do czego służy blokada zerowa?

Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

Gdzie montowane są łapy oporowe?

Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?

Kleszcze szynowe to:

Zgarniacze to:

Łapy oporowe to:

Łącznik suwnicy:

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

Instrukcja stanowiskowa:

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

Formami dozoru technicznego są:

Obsługującemu nie wolno:

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

Instrukcja eksploatacji to:

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje:

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

Decyzja wydana przez UDT:

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Jednostką dozoru technicznego jest:

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Obowiązki obsługującego określone są:

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatacje urządzenia technicznego jest:

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

Nieszczęśliwy wypadek to:

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać:

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Dozorem technicznym nazywamy:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Zakończ test