Nowe regulacje MPiT w sprawie przedłużania ważności uprawnień.

Title

Kompleksowa usługa szkoleniowa.

Profesja – to czego oczekujesz w Twoim regionie 

Wypełnij formularz!

 
Znalezione obrazy dla zapytania MPiT

Nowe regulacje MPiT w sprawie przedłużania ważności uprawnień.

Newsletter 2/2019, Warszawa 2019
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, przekazujemy Państwu NEWSLETTER poświęcony nowej regulacji i odnoszący się do najczęściej pojawiających się, w kontekście wprowadzanych zmian, pytań. Życzymy Państwu dobrej lektury

Newsletter odnosi się do następujących aktów prawnych:
❖rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 1008)
❖ ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667)

– w związku z utratą z dniem 1 czerwca 2019 r. mocy dotychczasowego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849 oraz z 2003 r. poz. 426).

Link do rozporządzenia opublikowanego w dzienniku ustaw: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1008/1

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczanymi na stronie Urzędu Dozoru Technicznego: https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 1008) zastąpi z dniem 1 czerwca 2019 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849 oraz z 2003 r. poz. 426).

Czy wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r., czyli przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, zaświadczenia są ważne? Jeżeli tak, to do kiedy?

Zasada ważności zaświadczeń dotychczas wydanych wynika wprost z przepisów przejściowych ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2518) – zachowują one ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy (art. 3 ust. 1 tej ustawy), czyli 5 lat od dnia 1 stycznia 2019 r. Po tym okresie, tj. po dniu 1 stycznia 2024 r., osoby zainteresowane, spełniające warunki wynikające z ustawy mogą nadal posiadać to „dawne” zaświadczenie kwalifikacyjne, w oparciu o bezpłatny wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego, albo mogą wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji na ogólnych zasadach, jeżeli chcą np. uzyskać nowe uprawnienia.

Czy wniosek o sprawdzenie kwalifikacji można złożyć elektronicznie?

Tak, wniosek powinien być pisemny i może mieć postać elektroniczną lub papierową (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). Wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Można go również pobrać z naszej stronie: https://mojaprofesja.pl/nowy-wniosek-o-sprawdzenie-kwalifikacji-udt-2019/

W jakiej formie przeprowadzany jest egzamin sprawdzający kwalifikacje do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych?

Egzamin składa się z dwóch części:
-teoretycznej – przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej oraz
-praktycznej – polegającej na sprawdzeniu umiejętności osoby zainteresowanej w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).

Jaki zakres tematyczny będzie obowiązywał na egzaminie?

Tematyka egzaminu będzie podawana na bieżąco do publicznej wiadomości za pomocą dostępnych środków (w tym elektronicznych) przez właściwy organ dozoru technicznego (UDT/TDT/WDT).

Czy UDT/TDT/WDT ma określony czas na wyznaczenie terminu egzaminu?

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego zobligowany jest do wyznaczenia terminu egzaminu nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku. Termin ten może być wyznaczony później niż w ciągu 30 dni roboczych, tylko na wniosek osoby zainteresowanej (§ 3 ust. 2 rozporządzenia). Jeżeli wniosek złożony pierwotnie nie będzie kompletny i dana osoba go następnie uzupełni, to zgodnie z tą zasadą termin 30 dni roboczych liczony będzie od dnia uzupełnienia wniosku, a nie od jego pierwotnego złożenia.

Co, jeżeli nie przystąpi się do egzaminu w terminie wyznaczonym przez UDT/TDT/WDT?

Jeżeli osoba zainteresowana wie, że nie przystąpi w wyznaczonym terminie do egzaminu, powinna:
– pisemnie, w postaci papierowej lub elektronicznej i
– nie później niż na 3 dni robocze przed dniem wyznaczonego egzaminu zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Wówczas pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji, podlega albo zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu przeprowadzanego w innym terminie, albo zwrotowi. Zależy to od woli osoby zainteresowanej. Jeżeli ponownie osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w tym nowo wyznaczonym terminie, a poinformuje o tym organ nie później niż na 3 dni robocze przed tym nowym terminem – pobrana opłata będzie zwrócona (§ 5 rozporządzenia).

Czy przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest odpłatne?

Nie, przepisy ustawy o dozorze technicznym stanowią, że nie pobiera się opłat od czynności przedłużania okresów ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (art. 23 ust. 2a ustawy).

W jaki sposób następuje przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia następuje w drodze wniosku, który należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia (art. 23 ust. 2c pkt 1 ustawy). W przypadku osób posiadających zaświadczenia dotychczas bezterminowe, wydane do dnia 1 czerwca 2019 r. wniosek taki musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy przed dniem 1 stycznia 2024 r. Wówczas ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat – w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia (załącznik nr 3 do rozporządzenia). Wzór wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Jakie warunki należy spełnić, aby przedłużyć okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Osoba ubiegająca się o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego powinna złożyć wniosek, o którym mowa powyżej i spełniać dwa warunki:

– wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat oraz

– pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności (art. 23 ust. 2c ustawy).

Stosowne oświadczenie znajduje się w rubryce C wzoru wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia (załącznik nr 4 do rozporządzenia).

Co oznacza określone w ustawie „wykonywanie czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia”? Czy będzie to w jakiś sposób weryfikowane?

Przepis art. 23 ust. 2c ustawy, jako warunek przedłużenia ważności zaświadczenia podaje jedynie wykonywanie czynności wynikających z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Dalej z ust. 2d tego przepisu wynika, że składa się oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej – o spełnianiu tego warunku. Nie ma zatem znaczenia, czy okres 3 lat będzie ciągły, czy przerywany w czasie tych 5 lat. Inne dokumenty oprócz wniosku i oświadczenia nie są wymagane (czyli np. zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy itp.).

Jak wygląda zaświadczenie wydane na nowych zasadach?

Zaświadczenia mają postać plastikowych kart identyfikacyjnych wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia (odrębnie dla UDT/TDT/WDT).

 

Znalezione obrazy dla zapytania udt

 

Komentarze zostały zablokowane.