Test pisemny UDT wózek podnośnikowy 2020

Przedstawiamy Państwu próbny test pisemny UDT, który został przygotowany przez naszą firmę na potrzeby weryfikacji posiadanej już wiedzy w zakresie tematyki związanej ze szkoleniem operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych.

Zgodnie z zasadami egzaminu pisemnego UDT należy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 15 pytań. Test jest jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie jest 15 minut. Odpowiedzi znajdziecie Państwo na samym dole.


Próbny test pisemny UDT 2020 wózek jezdniowy podnośnikowy z wyłączeniem specjalizowanych

 

1. Urząd Dozoru Technicznego działa na podstawie:

A. ustawy o dozorze technicznym z dnia 12 XI 1997 r. (Dz. U. Nr 70, poz. 1361)
B. ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 XII 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)
C. ustawy o dozorze technicznymi z dnia 30 VIII 2002 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1890)

2. Zaświadczenie o które się Pani/Pan stara uprawnia do obsługi wózków:

A. unoszących specjalizowanych,
B. podnośnikowych prowadzonych i podestowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
C. podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

3. Dozór techniczny to:

A. Urząd Dozoru Technicznego i jednostki specjalistyczne TDT, WDT,
B. oględziny wykonywane przez konserwatora (nie rzadziej niż raz na 60 dni),
C. określone ustawą czynności zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.

4. Forma dozoru technicznego to:

A. dozór pełny,
B. dozór eksploatacyjny,
C. dozór okresowy.

5. Rodzaje badań:

A. odbiorcze, okresowe i doraźne,
B. odbiorcze, okresowe i uproszczone,
C. pełne, okresowe i doraźne.

6. Badanie doraźne eksploatacyjne wykonuje się po:

A. wymianie olejów i płynów,
B. wymianie akumulatorów,
C. wymianie mechanizmu podnoszenia.

7. Przegląd konserwacyjny wózka jezdniowego podnośnikowego z siedziskiem dla kierowcy wykonuje się:

A. co 90 dni
B. co 60 dni
C. co 30 dni

8. Badania okresowe dla wózka jezdniowego podnośnikowego wykonuje się:

A. co rok dla wózków z siedziskiem
B. co dwa lata dla wózków elektrycznych
C. co trzy lata dla wózków z napędem ręcznym

9. Próba dynamiczna jest wykonywana z obciążeniem:

A. 1, 25 udźwigu nominalnego
B. 1,1 udźwigu nominalnego
C. nie mniej niż 75 % udźwigu nominalnego

10. Próba statyczna jest wykonywana z obciążeniem:

A. 110% udźwigu nominalnego
B. 125% udźwigu nominalnego
C. Maksymalnym

11. Stateczność wózka to:

A. zdolność wózka do pokonywania wzniesień,
B. czas, przez jaki wózek znajduje się w pionie po obciążeniu go ładunkiem o wartości 125% udźwigu nominalnego i podniesionym na wysokość 3300 mm,
C. zdolność konstrukcji wózka do zachowania trwałej równowagi.

12. Jeśli kierowca nie zna masy ładunku to wysokość na jaką może go podnieść określa na podstawie:

A. prób i błędów,
B. doświadczenia z innymi tego typu ładunkami,
C. nie może go podnieść.

13. Niebezpieczne uszkodzenie wózka to:

A. uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji,
B. nieprzewidziane uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska,
C. uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nadaje się do eksploatacji ale dla pewności należy poddać go przeglądowi.

14. Ciężar własny wózka to:

A. ciężar całkowity wraz z ładunkiem,
B. ciężar wózka bez ładunku, ale z kierowcą,
C. ciężar całkowity wózka wraz z osprzętem, tzn. wózek gotowy do pracy.

15. Na podstawie wykresu obciążeń podaj:

• Jaki jest udźwig nominalny wózka, którego dotyczy wykres?
Udźwig nominalny to ……………………….
• Jaka jest wysokość podnoszenia wózka, którego dotyczy wykres?
Wysokość podnoszenia to …………………
• Wjeżdżając od strony B ładunku, podaj na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 1000 kg.
Ładunek można podnieść na wysokość ……………………….

 

Odpowiedzi:

1. Urząd Dozoru Technicznego działa na podstawie:

B. ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 XII 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

2. Zaświadczenie o które się Pani/Pan stara uprawnia do obsługi wózków:

C. podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

3. Dozór techniczny to:

C. określone ustawą czynności zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.

4. Forma dozoru technicznego to:

A. dozór pełny,

5. Rodzaje badań:

A. odbiorcze, okresowe i doraźne,

6. Badanie doraźne eksploatacyjne wykonuje się po:

C. wymianie mechanizmu podnoszenia.

7. Przegląd konserwacyjny wózka jezdniowego podnośnikowego z siedziskiem dla kierowcy wykonuje się:

C. co 30 dni

8. Badania okresowe dla wózka jezdniowego podnośnikowego wykonuje się:

A. co rok dla wózków z siedziskiem

9. Próba dynamiczna jest wykonywana z obciążeniem:

B. 1,1 udźwigu nominalnego

10. Próba statyczna jest wykonywana z obciążeniem:

B. 125% udźwigu nominalnego

11. Stateczność wózka to:

C. zdolność konstrukcji wózka do zachowania trwałej równowagi.

12. Jeśli kierowca nie zna masy ładunku to wysokość na jaką może go podnieść określa na podstawie:

C. nie może go podnieść.

13. Niebezpieczne uszkodzenie wózka to:

B. nieprzewidziane uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska,

14. Ciężar własny wózka to:

C. ciężar całkowity wózka wraz z osprzętem, tzn. wózek gotowy do pracy.

15. Na podstawie wykresu obciążeń podaj:
  • Jaki jest udźwig nominalny wózka, którego dotyczy wykres?

Udźwig nominalny to 1750 kg

  • Jaka jest wysokość podnoszenia wózka, którego dotyczy wykres?

Wysokość podnoszenia to 4,5 m

  • Wjeżdżając od strony B ładunku, podaj na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 1000 kg.

Ładunek można podnieść na wysokość    3,3 m

 

Komentarze zostały zablokowane.