Wytyczne do przeprowadzenia egzaminu UDT w czasie pandemii COVID-19 w Polsce

Przeprowadzenie egzaminu UDT w czasie pandemii COVID-19 w Polsce

Urząd Dozoru Technicznego planuje przywrócić możliwość przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, jednak organizując taki egzamin będzie trzeba spełnić odpowiednie wymagania. Jednostka certyfikująca dostosowała swoje działania do sytuacji nadzwyczajnej związanej z trwającą pandemią COVID-19. Oficjalnie decyzja o przywróceniu możliwości organizowania egzaminów kwalifikacyjnych nie została podana, jednak można się tego spodziewać w najbliższym czasie.

Egzamin odbędzie się  jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki przygotowane wstępnie przez Urząd. Przed rozpoczęciem komisja dokona oceny i akceptacji wyznaczonego miejsca przez wnioskodawcę do przeprowadzenia egzaminu. W przypadku stwierdzenia zagrożenia lub niebezpieczeństwa, komisja egzaminacyjna może odstąpić od dalszych czynności. Przyczyny zostaną zawarte w sporządzonej notatce służbowej, podpisanej przez członków komisji wyznaczonych do przeprowadzenia egzaminu oraz dołączonej do postępowania sprawdzającego kwalifikacje.


Przedstawiamy wstępne wytyczne do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych UDT w przypadkach szczególnych. Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje będzie możliwe  po udokumentowaniu i spełnieniu warunków określonych poniżej:

 

 • pisemną informację określającą rozpatrywany przypadek;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków przeprowadzenia egzaminu, środków dezynfekcyjnych oraz możliwości pomiaru temperatury ciała;
 • pisemnego potwierdzenia że wszystkie osoby na egzaminie będą wyposażone w środki ochrony indywidualnej – (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, itp.);
 • przesłaniu informacji o przeglądzie konserwacyjnym urządzenia (zdjęcie, skan);
 • przesłanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia (zdjęcie, skan);
 • egzaminy (część teoretyczna i praktyczna) w miarę możliwości powinny być przeprowadzane na wolnym powietrzu;
 • w przypadku warunków uniemożliwiających przeprowadzanie egzaminów (część teoretyczna i praktyczna) na zewnątrz pomieszczeń lub z uwagi na warunki techniczne (np. UTB zainstalowane wewnątrz, brak możliwości pracy urządzenia na zewnątrz, itp.) dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów wewnątrz pomieszczeń;
 • zapewnienia przestrzeni 15 m2 na osobę na egzaminie teoretycznym oraz min 2 m pomiędzy osobami;
 • ilość osób egzaminowanych w jednym czasie wynika z odpowiedniego przeliczenia zapewnionej przestrzeni;
 • w przypadku przeprowadzania egzaminu wewnątrz pomieszczeń należy zapewnić miejsca spełniające warunki BHP, a dodatkowo zapewnić wietrzenie pomieszczenia, odpowiednią wentylację itp.;
 • w przypadku przeprowadzania egzaminów teoretycznych wewnątrz pomieszczeń należy zapewnić stałą przegrodę (umożliwiającą komunikację) oddzielającą komisje egzaminacyjną od osoby egzaminowanej;
 • osoby oczekujące na egzamin w części teoretycznej oraz części praktycznej powinny zachować bezpieczną odległość od granic strefy bezpieczeństwa wyznaczonej na potrzeby egzaminu praktycznego;
 • komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin zachowując bezpieczną odległość;
 • wnioskodawca przeprowadza dezynfekcję miejsca egzaminu teoretycznego oraz urządzenia przed każdym egzaminowanym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z oddziałami terenowymi Urzędu Dozoru Technicznego

 

Komentarze zostały zablokowane.