Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy i wdrożenie odpowiednich procedur wymaga pewnych nakładów finansowych, jednak z całą pewnością jest to inwestycja, która się opłaca. Dlaczego przestrzeganie zasad BHP jest tak ważne i jakie daje korzyści?

Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy i pracowników

Mówiąc o zasadach bezpieczeństwa, warto pamiętać, że obowiązki w tej kwestii mają i pracodawcy, i pracownicy. Zgodnie z Kodeksem pracy do powinności pracodawcy należy m.in. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, systematyczne przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP i dbanie o właściwą organizację pracy.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP wskazuje natomiast konieczność stosowania niezbędnych środków profilaktycznych minimalizujących ryzyko zawodowe. Do obowiązków pracodawcy należy również zapewnienie systematycznych kontroli stanu BHP.

Według przepisów jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika (lub wykonywanie pracy grozi niebezpieczeństwem innym osobom), pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy – zawiadamiając o tym przełożonego i nie ponosząc z tego powodu jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji.

Z kolei podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba zatrudniona powinna m.in. znać przepisy BHP i wykonywać pracę w sposób zgodny z tymi przepisami, brać udział w szkoleniach i stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Korzyści z przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy

Przestrzeganie zasad BHP ważne jest w każdym miejscu pracy, zarówno w biurze, jak i w zakładzie produkcyjnym. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi o poprawę bezpieczeństwa osób zatrudnionych. Chociaż kwestie BHP często traktowane są jako niepotrzebne zawracanie głowy, respektowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala minimalizować zagrożenia, co przekłada się na mniejsze ryzyko występowania wypadków i chorób zawodowych.

Pomijając fakt, że lekceważenie przepisów BHP jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny, dbanie o właściwe warunki pracy jest dla pracodawcy po prostu opłacalne. To jeden z elementów, który wpływa na poprawę wydajności pracowników. Wypadki i występowanie chorób zawodowych jest problematyczne przynajmniej z kilku względów. Ich naturalną konsekwencją są urlopy zdrowotne i absencja zatrudnionych, co często skutkuje dezorganizacją i może negatywnie wpływać na funkcjonowanie całej firmy. Dodatkowo na barkach pracodawcy spoczywają wszelkie formalności związane z ustaleniem przyczyn wypadku. Trzeba także pamiętać, że jeśli do nieszczęśliwego zdarzenia doszło z winy pracodawcy, pracownik może domagać się od niego odszkodowania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w minionym roku zgłoszono 68777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Nie wszystkie zdarzenia można przewidzieć, ale przestrzeganie zasad BHP zmniejsza ryzyko nieszczęśliwych wypadków. O czym warto pamiętać? Na pewno o odpowiednich oznaczeniach i instrukcjach BHP. Zamontowane w widocznych miejscach znaki BHP takiego typu: https://www.znakowo.pl/znaki-bhp/, przekazują informacje istotne dla bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.

  • Mogą ostrzegać o występujących zagrożeniach (znaki ostrzegawcze),
  • nakazywać lub zabraniać wykonywania określonych czynności (znaki nakazu i zakazu),
  • a także lokalizować ważne punkty i sprzęt pierwszej pomocy (znaki informacyjne).

Dzięki instrukcjom BHP pracownicy mają możliwość zapoznania się z zasadami i sposobami bezpiecznego wykonywania pracy, a także z zasadami postępowania w sytuacjach awaryjnych. Kolejnym ważnym aspektem są szkolenia pracowników. Zgodnie z przepisami przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zapewnić mu przeszkolenie w zakresie BHP.

Pracodawca ma również obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP. Organizując pracę, należy minimalizować ewentualne zagrożenia. Jeśli ich likwidacja nie jest możliwa, konieczne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych lub – w przypadku, gdy te nie są wystarczające – zapewnienie pracownikom właściwych do rodzaju zagrożenia środków ochrony indywidualnej.

Komentarze zostały zablokowane.