Jak przedłużyć uprawnienia UDT? wózki, suwnice, żurawie

Informację w sprawie przedłużania ważności uprawnień UDT na wózki, suwnice, żurawie. Tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Dowiesz się w jak przedłużyć uprawnienia UDT na wózki, suwnice, żurawie.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Uprawnienia do obsługi wózków, suwnic, żurawi i nie tylko, stały się terminowe i należy je przedłużyć w UDT.

Zacznijmy od tego czy przedłużenie uprawnień UDT jest odpłatne?

Zgodnie przepisami ustawy o dozorze technicznym  nie pobiera się opłat od czynności przedłużania okresów ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (art. 23 ust. 2a ustawy)

❖2a.
Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osób, o których mowa w art. 22 wymogi wobec osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę urządzeń technicznych ust. 3, jest bezpłatne i następuje na wniosek.

Jak przedłużyć uprawnienia UDT?

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia następuje w drodze wniosku, który należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia (art. 23 ust. 2c pkt 1 ustawy). W przypadku osób posiadających zaświadczenia dotychczas bezterminowe, czyli takie gdzie nie jest odnotowana data ważności uprawnień, wydane do dnia 1 czerwca 2019 r. wniosek taki musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy przed dniem 1 stycznia 2024 r. Wówczas ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat – w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia (załącznik nr 3 do rozporządzenia). Wzór wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby przedłużyć okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Osoba ubiegająca się o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego powinna złożyć wniosek, o którym mowa powyżej i spełniać dwa warunki:

– wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat oraz

– pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności (art. 23 ust. 2c ustawy).

Stosowne oświadczenie znajduje się w rubryce C wzoru wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia (załącznik nr 4 do rozporządzenia).

❖2c.
Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:
1)
złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2a, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności tego zaświadczenia;
2)
wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

Co oznacza określone w ustawie „wykonywanie czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia”? Czy będzie to w jakiś sposób weryfikowane?

Przepis art. 23 ust. 2c ustawy, jako warunek przedłużenia ważności zaświadczenia podaje jedynie wykonywanie czynności wynikających z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Dalej z ust. 2d tego przepisu wynika, że składa się oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej – o spełnianiu tego warunku. Nie ma zatem znaczenia, czy okres 3 lat będzie ciągły, czy przerywany w czasie tych 5 lat. Inne dokumenty oprócz wniosku i oświadczenia nie są wymagane (czyli np. zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy itp.).

❖2d.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, należy dołączyć oświadczenie osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego o wykonywaniu czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W oświadczeniu umieszcza się klauzulę o następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Na jaki czas ważne są uprawnienia na wózki, suwnice, żurawie?

Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych 

OBSŁUGA

  1. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – sterowane z kabiny i poziomu roboczego – 10 lat.
  2. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat

 

  1. Żurawie stacjonarne – 10 lat dźwignice składające się z wysięgnika wykonującego ruch obrotowy, po którym przemieszcza się wciągnik będący podzespołem podnoszącym ładunek.
  2.  Przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) – 10 lat
  3. Samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) – 5 lat

 

  1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) – 5 lat
  2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat

 

Zobacz również:

Egzamin pisemny z UDT od 1 czerwca 2019 roku

Zgoda na przeprowadzenie egzaminu UDT

Pytania na egzamin wózki

Zapraszamy również na nasz Fanpage , dzięki któremu będziesz na bieżąco z przepisami oraz promocjami obowiązującymi w naszym ośrodku.

 

Komentarze zostały zablokowane.