Jak wygląda egzamin UDT?

 

Zgodnie z nowymi przepisami każdy operator urządzenia technicznego, przy obsłudze którego wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, musi wziąć udział w egzaminie UDT. Postaramy się w tym wpisie przybliżyć jak wygląda egzamin UDT.

 

Jaki jest czas oczekiwania na egzamin UDT?

Po zakończonym szkoleniu lub po indywidualnym złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji do UDT,  organ właściwej jednostki dozoru technicznego zobligowany jest do wyznaczenia terminu egzaminu nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku. Termin ten może być wyznaczony później niż w ciągu 30 dni roboczych, tylko na wniosek osoby zainteresowanej (§ 3 ust. 2 rozporządzenia). Jeżeli wniosek złożony pierwotnie nie będzie kompletny i dana osoba go następnie uzupełni, to zgodnie z tą zasadą termin 30 dni roboczych liczony będzie od dnia uzupełnienia wniosku, a nie od jego pierwotnego złożenia.

Informację o wyznaczonym terminie zwykle otrzymujemy na około 14 dni przed egzaminem, nie mniej Urząd Dozoru Technicznego informację może przesłać później. Nie ma przepisów, które obligują  instytucję do wysłania informacji we wskazanym  terminie.

 

Co jeśli nie możemy przystąpić do egzaminu UDT?

Zdarzyć się może, że termin wyznaczony przez UDT nie będzie dla nas odpowiedni z przyczyn zdrowotnych, zawodowych lub innych niezależnych od nas. Ważne by poinformować o tym organ właściwej jednostki dozoru w odpowiednim terminie, w innym przypadku opłata przepadnie.

Jeżeli osoba zainteresowana wie, że nie przystąpi w wyznaczonym terminie do egzaminu, powinna:
– pisemnie, w postaci papierowej lub elektronicznej i
– nie później niż na 3 dni robocze przed dniem wyznaczonego egzaminu zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Wówczas pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji, podlega albo zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu przeprowadzanego w innym terminie, albo zwrotowi. Zależy to od woli osoby zainteresowanej. Jeżeli ponownie osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w tym nowo wyznaczonym terminie, a poinformuje o tym organ nie później niż na 3 dni robocze przed tym nowym terminem – pobrana opłata będzie zwrócona (§ 5 rozporządzenia).

 

Jak wygląda egzamin UDT?

Egzamin składa się z dwóch części:
-teoretycznej – gdzie do rozwiązania mamy test jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań. By zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 11 pytań. Tematyka egzaminu jest podawana na bieżąco do publicznej wiadomości za pomocą dostępnych środków (w tym elektronicznych) przez właściwy organ dozoru technicznego (UDT/TDT/WDT).

 

Szczegółową tematykę można pobrać poniżej:

Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego / certyfikatu do obsługi

Jeśli zdajesz egzamin na wózki zobacz również:

Wszystkie pytania UDT testu pisemnego na wózki

-praktycznej – polegającej na sprawdzeniu umiejętności osoby zainteresowanej w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).

 

W zależności od urządzenia do wykonania mamy zadania z obsługi. W przypadku wózków może to być    ósemka na placu manewrowym oraz przewiezienie ładunku  zgodnie z zasadami poboru. Podczas egzaminu praktycznego operatora suwnicy, będzie to  przeprowadzenie próby hamulca mechanizmu podnoszenia, sprawdzenie łączników krańcowych, wyłącznika awaryjnego stop lub przewiezienie ładunku.

 

By egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym, taką ocenę  należy otrzymać  z części teoretycznej oraz praktycznej. W przypadku oceny negatywnej z testu pisemnego nie przystępuje się do praktyki. W przypadku zbyt dużej ilości błędów na praktyce, co za tym idzie wyniku negatywnego z tej części  w kolejnym terminie ponownie musimy wziąć udział w części teoretycznej.

 

Kluczowe na egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów  w ośrodkach szkoleń oraz zajęciach praktycznych, w których zdobędziemy odpowiednią pewność siebie na urządzeniu technicznym.

 

Ważne informację można również przeczytać na stronie Urzędu Dozoru Technicznego:
https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob

 

Wszystkim przystępującym w najbliższym czasie do egzaminu UDT życzymy powodzenia!

 

Zobacz również:

Nowe regulacje MPiT w sprawie przedłużania ważności uprawnień.

Do kiedy ważne imienne zezwolenie?

Komentarze zostały zablokowane.