Maksymalna i minimalna temperatura w miejscu pracy

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę swoim pracownikom w zakładzie pracy. Minimalna dopuszczalna temperatura w miejscu pracy wynosi 14 stopni Celsjusza i jest to określone w przepisach prawa. Natomiast maksymalna temperatura pracy budzi wiele wątpliwości. Z tego artykułu dowiesz się więcej na temat obowiązków pracodawcy względem maksymalnej i minimalnej temperatury w zakładzie pracy.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Z pewnością warunki atmosferyczne mają duży wpływ na samopoczucie każdego człowieka. Długie i upalne dni czy niskie ciśnienie atmosferyczne często mają negatywne skutki w zakresie wydajności, czy efektywności pracy zawodowej. Dlatego też warto zapoznać się z obowiązkami pracodawcy w tym zakresie. Bo to właśnie na firmie ciąży obowiązek zapewnienia godnych warunków pracy pracownikom. Absolutnie nie ma na to wpływu pora roku czy ekstremalne warunki pogodowe takie jak: bardzo wysoka temperatura. Co więcej, nie ma tu również znaczenia kiepska sytuacja ekonomiczna właściciela firmy. Jest to potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 września 2001 r. (sygn. akt SA/Bk 75/01). Naczelny Sąd Administracyjny uważa bowiem, że trudna sytuacja finansowa nie może usprawiedliwiać pracodawcy i nadal musi on przeznaczać fundusze na zapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy.

Minimalna temperatura w miejscu pracy

Powołując się na treść rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach pracy można stwierdzić, że pracodawca musi zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Brane tu pod uwagę są: metoda pracy, wysiłek fizyczny, który jest konieczny do wykonania danej pracy. Najniższa z możliwych temperatur w zakładzie pracy nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są prace, w których nie jest to możliwe ze względów technicznych na przykład: praca w chłodniach. Natomiast w pomieszczeniach na przykład: biurowych, gdzie nie jest wykonywana żadna cięższa praca fizyczna, temperatura powietrza nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Natomiast w szatniach, łazienkach i innych pomieszczeniach socjalnych temperatura nie może spaść poniżej 24 stopni Celsjusza.

Temperatura maksymalna w miejscu pracy

Jeśli chodzi o maksymalną temperaturę w miejscu pracy, to przepisy BHP już są bardziej skomplikowane. Dzieje się tak, dlatego że ustawodawca nie określił jednoznacznego przedziału. Wyjątkiem jest sytuacja pracowników niepełnoletnich – w tej sytuacji górna granica wynosi 30 stopni Celsjusza, z dopiskiem, że wilgotność powietrza w tej sytuacji nie może przekraczać 65%. O przekroczeniu pewnej normy temperaturowej można mówić już wtedy, gdy podczas ciężkiej pracy fizycznej w miejscu pracy jest ponad 26 stopni Celsjusza lub w szczególnych przypadkach ponad 26 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o pracę biurową, granica wynosi nawet ponad 30 stopni Celsjusza. Przekroczenie dopuszczalnej temperatury oznacza obowiązek do zapewnienia pracownikom napojów.

Artykuł został napisany przez Jakuba z firmy VITS.co – oprogramowanie BHP.

Komentarze zostały zablokowane.