Jak przedłużyć uprawnienia UDT. Krok po kroku.

Informację w sprawie przedłużania ważności uprawnień UDT. Tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Dowiesz się w jak przedłużyć uprawnienia UDT krok po kroku.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Uprawnienia do obsługi wózków, suwnic, żurawi i nie tylko, stały się terminowe i należy je przedłużyć w UDT.

W jaki sposób następuje przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia następuje w drodze wniosku, który należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia (art. 23 ust. 2c pkt 1 ustawy). W przypadku osób posiadających zaświadczenia dotychczas bezterminowe, wydane do dnia 1 czerwca 2019 r. wniosek taki musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy przed dniem 1 stycznia 2024 r. Wówczas ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat – w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia (załącznik nr 3 do rozporządzenia). Wzór wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. Poniżej można go pobrać oraz wydrukować.

Wzór: Wniosek_o_przedłużenie_okresu_ważności_zaświadczenia_kwalifikacyjnego

Jakie warunki należy spełnić, aby przedłużyć okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Osoba ubiegająca się o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego powinna złożyć wniosek, o którym mowa powyżej i spełniać dwa warunki:

– wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat oraz

– pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności (art. 23 ust. 2c ustawy).

Stosowne oświadczenie znajduje się w rubryce C wzoru wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia (załącznik nr 4 do rozporządzenia).

Jak wypełnić wniosek?

Jeśli mamy wydrukowany wniosek możemy przystąpić do wypełniania. Zaznaczymy zakres zaświadczenia, obsługa lub konserwacja.  Następnie na wniosku o przedłużenie uprawnień należy wpisać rodzaju i zakres kwalifikacji podany w kolumnach b tabel Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Tabela: Wykaz_urządzeń_technicznych_przy_obsłudze_i_konserwacji_których_wymagane_
jest_posiadanie_kwalifikacji

W części A zaznaczamy do kogo kierujemy wniosek. Instytucję wybieramy na podstawie wydanego zaświadczenia, które przedłużamy. W części B uzupełniamy podstawowe dane osobowe. Jeśli spełniamy warunki zawarte w części C wniosku, uzupełniamy datę, podpis i wniosek jest gotowy.

Co oznacza określone w ustawie „wykonywanie czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia”? Czy będzie to w jakiś sposób weryfikowane?

Przepis art. 23 ust. 2c ustawy, jako warunek przedłużenia ważności zaświadczenia podaje jedynie wykonywanie czynności wynikających z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Dalej z ust. 2d tego przepisu wynika, że składa się oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej – o spełnianiu tego warunku. Nie ma zatem znaczenia, czy okres 3 lat będzie ciągły, czy przerywany w czasie tych 5 lat. Inne dokumenty oprócz wniosku i oświadczenia nie są wymagane (czyli np. zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy itp.).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek składamy w jednej z terenowych jednostek UDT, TDT lub WDT

Adresy oddziałów oraz biur UDT: mapa-oddzialow-orientacyjny-podzial-terytorialny

 

Zobacz również:

Egzamin pisemny z UDT od 1 czerwca 2019 roku

Pytania egzaminacyjne UDT 2019 wózki

Zapraszamy również na nasz Fanpage , dzięki któremu będziesz na bieżąco z przepisami.
Komentarze zostały zablokowane.