Nowa opłata UDT za sprawdzanie kwalifikacji osób 2020

Nowa opłata UDT za egzaminy.

W związku z ogłoszeniem  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. od dnia 11 lutego 2020 r. opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 184,43 zł.

Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie: do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4918,17 zł.

Zobacz równnież:

Nowe regulacje MPiT w sprawie przedłużania ważności uprawnień.

 

Jak przedłużyć uprawnienia UDT. Krok po kroku.

Komentarze zostały zablokowane.