Nowa opłata za egzamin UDT 2023

Informacja o zmianie stawek za sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. od dnia 09.02.2023 r. zmienia się stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne i wynosi 237,98 zł.

Nowa opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 237,98 zł. 

 

Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie: do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł.

Nowe regulacje MPiT w sprawie przedłużania ważności uprawnień.

 

Jak przedłużyć uprawnienia UDT. Krok po kroku.

Komentarze zostały zablokowane.