Nowa opłata UDT za sprawdzanie kwalifikacji osób 2021

W związku z ogłoszeniem  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. od dnia 9 lutego 2020 r. będzie obowiązywała nowa opłata UDT.

Nowa opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 193,78 zł. 

 

Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie: do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. i wzrosło o 249,30 zł, tj. o 5,1% wobec 2019 r.

Zobacz równnież:

Nowe regulacje MPiT w sprawie przedłużania ważności uprawnień.

 

Jak przedłużyć uprawnienia UDT. Krok po kroku.

Komentarze zostały zablokowane.