Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

Kojarzenie ruchów suwnicy to:

Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnica operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

Po zakończeniu pracy suwnicą należy:

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

Kiedy powinno stosować się trawerse?

Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

Próbę hamulca przeprowadza się:

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

Obsługującemu zabrania się:

W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

Poniższy rysunek przedstawia:

 

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest:

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:

Zawiesia łańcuchowe:

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

DOR zawiesia pasowego można określić:

Zawiesia możemy podzielić:

Zawiesie to:

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

Poniższy rysunek przedstawia:

Poniższy rysunek przedstawia:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

Na rysunku pokazana jest:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

 

Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa:

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

Skrót DOR oznacza:

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

Trawersa służy do:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

zawiesia

Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

Ładunki wolno składować:

W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

W przypadku rozkołysania ładunku należy:

Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

Instrukcja stanowiskowa:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

Obsługującemu nie wolno:

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

Instrukcja eksploatacji to:

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje:

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

Obowiązki obsługującego określone są:

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatacje urządzenia technicznego jest:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

Nieszczęśliwy wypadek to:

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

Zakończ test