W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

Nieszczęśliwy wypadek to:

Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

Trawersa służy do:

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:

Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

W przypadku rozkołysania ładunku należy:

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

Instrukcja stanowiskowa:

Obsługującemu zabrania się:

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatacje urządzenia technicznego jest:

Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

DOR zawiesia pasowego można określić:

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

Obsługującemu nie wolno:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

Obowiązki obsługującego określone są:

Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

Skrót DOR oznacza:

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

Kiedy powinno stosować się trawerse?

Poniższy rysunek przedstawia:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest:

Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

zawiesia

Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:

W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje:

Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa:

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

Na rysunku pokazana jest:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

Zawiesia możemy podzielić:

Ładunki wolno składować:

Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

Próbę hamulca przeprowadza się:

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

Po zakończeniu pracy suwnicą należy:

Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

Kojarzenie ruchów suwnicy to:

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

Poniższy rysunek przedstawia:

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:

Instrukcja eksploatacji to:

Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

Zawiesie to:

Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

Zawiesia łańcuchowe:

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

 

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnica operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

Poniższy rysunek przedstawia:

 

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

Zakończ test