Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy:

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

Jednostką dozoru technicznego jest:

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu:

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Dozorem technicznym nazywamy:

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

Decyzja wydana przez UDT:

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

Formami dozoru technicznego są:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Zakończ test