Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać:

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

Formami dozoru technicznego są:

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

Jednostką dozoru technicznego jest:

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu:

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy:

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

Dozorem technicznym nazywamy:

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

Decyzja wydana przez UDT:

Zakończ test