Kompletny test UDT on-line

Sprawdź swoją wiedzę w teście na UDT on-line!

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, w którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach na egzamin UDT.

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

Instrukcja stanowiskowa

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

Formami dozoru technicznego są

Obsługującemu nie wolno:

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

Instrukcja eksploatacji to:

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

Decyzja wydana przez UDT:

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

Jednostką dozoru technicznego jest:

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

Obowiązki obsługującego określone są:

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący:

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest:

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

Terminy badań okresowych, doraźnych i kontrolnych UTB określone są:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

Nieszczęśliwy wypadek to:

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Dozorem technicznym nazywamy:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Zakończ test