Zmiana rozporządzenia z 14.10.2019 w sprawie imiennych zezwoleń

Title

Kompleksowa usługa szkoleniowa.

Profesja – to czego oczekujesz w Twoim regionie 

Wypełnij formularz!

Zmiana przepisów dotyczących imiennych zezwoleń

Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadza opublikowane 9 stycznia 2018 roku Rozporządzenie to zniesienie imiennych zezwoleń na wózki jezdniowe – te osoby, które zrobiły kurs nie zakończony potwierdzeniem kwalifikacji przed komisją UDT i poruszały się na wspomnianych imiennych zezwoleniach, będą musiały w najbliższych latach uzupełnić kwalifikacje. Zgodnie z nowym rozporządzeniem tylko uprawnienia UDT dają terminowe prawo do legalnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Różnica pomiędzy kartą identyfikacyjną UDT a imiennym zezwoleniem.

Imienne zezwolenie, które tracą ważność.

Uprawnienia UDT, które zachowują ważność przez okres odnotowany na dokumencie lub gdy taki termin nie jest wskazany do dnia 1 stycznia 2024 roku. Wniosek o przedłużenie kwalifikacji składa się na 3 miesiące przed upływem ważności uprawnień. Więcej na ten temat można przeczytać:

 

Nowe regulacje MPiT w sprawie przedłużania ważności uprawnień.

                  Jak przedłużyć uprawnienia UDT. Krok po kroku.

Do kiedy należy wymienić imienne zezwolenia na uprawnienia UDT?

Zmiana jest zapisana w przepisach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym obowiązują od 15 października 2019 r. tego dnia weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Informuje nas o tym zmieniony § 18  w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47). Nie zmienił się natomiast okres w którym firmy mogą wystawiać imienne zezwolenia, ten upłynął w sierpniu 2018 roku. 

Zmiany nie dotyczą tylko ważności imiennych zezwoleń, pozostałe omówimy w osobnym wpisie. Imiennych zezwoleń dotyczy zmiana w § 18.

1) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada:

1) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub

2) uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.

2.Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i:

1) posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do rodzaju wózka jezdniowego szkolenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone:

a) przez Urząd Dozoru Technicznego lub

b) do dnia 1 stycznia 2011 r. przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, lub

2) posiada dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

3) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.”;

 

2) w § 18:

a) w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,

b) w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,

c) w pkt 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2027 r.”.

§2. Dopuszcza się do obsługi wózków jezdniowych innych niż wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia osoby, które zostały dopuszczone do obsługi tych wózków na podstawie dotychczasowych przepisów.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowe brzmienie po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego:

a) Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

b) Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

c) Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 

Całą treść zmieniającego rozporządzenia można pobrać tutaj

Zachęcamy również do przeczytania pozostałych naszych wpisów dotyczących szkoleń.

 

Nowe rozporządzenie MPiT w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji

 

Komentarze zostały zablokowane.