Jak długo trwa kurs na wózki?

 

Wybierasz się na kurs dla operatora wózka i zastanawiasz się ile trwa? Za jaki czas od dnia rozpoczęcia kursu otrzymasz zaświadczenie kwalifikacyjne? Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czas który musi minąć by legalnie obsługiwać wózki jezdniowego uzależniony jest od wielu czynników.

Jak długo trwa kurs na wózki?

Cały proces, który należy przejść by otrzymać uprawnienia do obsługi wózka składa się na kilka części. Pierwszy z nich to czas trwania kursu. Po zakończeniu szkolenia oczekujemy na wyznaczenie terminu egzaminu. Jeśli wynik egzaminu jest pozytywny, ostatnia cześć to oczekiwanie na karty identyfikacyjne UDT. Cały proces w może potrwać nawet 2-3 miesiące. Zacznijmy zatem od czasu trwania kursu na wózek.

 

Szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych muszą odbywać się zgodnie programem nauczania, ten musi zostać uzgodniony  z  organem właściwej jednostki czyli Urzędem Dozoru Technicznego. Informuje nas o tym rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zastępującego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy szkoleń osób obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia na podstawie art. 37 pkt 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Zasady opracowywania i zatwierdzania programów szkolenia kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym można sprawdzić na stronie UDT https://www.udt.gov.pl/programy-szkolen

Przy opracowywaniu takiego programu szkolenia należy uwzględnić minimalne wymagania Urzędu Dozoru Technicznego, o których mowa w dokumencie pt. „Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)”

W przypadku szkolenia dla operatorów wózków minimalny czas trwania kursu to 35 godzin, nie mniej może być skrócony o formę samokształcenia. Dlatego może się okazać, że kurs potrwa od kilku dni do tygodnia w ośrodku szkoleń. Inaczej będzie w sytuacji gdy bierzemy udział w projekcie unijnym i kurs mamy dofinansowany. W takim przypadku szkolenie musi zostać zrealizowane zgodnie z  pełną podstawą programową. Niezależnie od czasu trwania szkolenia ważne by w chwili ukończenia go posiadać odpowiedni zakres wiedzy oraz pewność siebie niezbędną do pracy na stanowisku operatora wózka podnośnikowego. Inspektorzy pełniący czynności dozorowe w trakcie naszego egzaminu UDT będą mieli okazję to zweryfikować sprawdzając nasz test UDT oraz jazdę praktyczną.

 

Zobacz również: Jak wygląda egzamin UDT?

 

Z chwilą, w której nasze dokumenty znajdą się w Urzędzie Dozoru Technicznego rozpoczyna się czas oczekiwania na egzamin UDT.  Organ właściwej jednostki dozoru technicznego zobligowany jest do wyznaczenia terminu egzaminu nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku. Termin ten może być wyznaczony później niż w ciągu 30 dni roboczych, tylko na wniosek osoby zainteresowanej (§ 3 ust. 2 rozporządzenia). Jeżeli wniosek złożony pierwotnie nie będzie kompletny i dana osoba go następnie uzupełni, to zgodnie z tą zasadą termin 30 dni roboczych liczony będzie od dnia uzupełnienia wniosku, a nie od jego pierwotnego złożenia.

Czas oczekiwania na egzamin to nie zawsze równe 30 dni roboczych. Wszystko zależy od liczby zainteresowanych osób, możliwości kadrowych terenowej jednostki UDT. Należy zwrócić tutaj  uwagę na zapis o dniach roboczych.  Gdy termin zostanie wyznaczony, zgłosimy się na potwierdzenie kwalifikacji i zakończymy je wynikiem pozytywnym, pozostaje nam czekać na nasze uprawnienia.

Odbiór uprawnień zwykle odbywa się w miejscu, w którym braliśmy udział w egzaminie. Czas oczekiwania na karty identyfikacyjne UDT nie jest określony w przepisach. Tak jak w przypadku wyznaczenia terminu egzaminu czas wysłania przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie uprawnień zależy od liczby kart do wydania w danej chwili. Przeciętny czas oczekiwania na kartę UDT to około 2 tygodnie, niestety czas ten może się znacznie wydłużyć z przyczyn niezależnych od UDT.

Jak wynika z powyższego tekstu istnieje wiele czynników, które mają wpływ na to ile trwa kurs na wózek. W najlepszym przepadku będzie to około 30 dni w najgorszym możemy poczekać od 2-3 miesięcy.

 

Zobacz również: Jak przedłużyć uprawnienia UDT. Krok po kroku.


Zmiana rozporządzenia z 14.10.2019 w sprawie imiennych zezwoleń

Komentarze zostały zablokowane.